Cynlluniau Amlinellol Lles Ardal

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o gynlluniau amlinellol drafft i gefnogi a gwella iechyd a lles cymunedol yn ein meysydd ffocws IWN. Nod y rhain

I ysgogi mwy o sgyrsiau ac ehangach ac annog mwy o gyfranogiad i wella lles ac iechyd yn ein cymunedau

Ysgogi gweithredu pellach ar y cyd yn seiliedig ar yr hyn sy’n dda ac yn gryf yn yr ardal i wella lles ac iechyd

Cychwyn camau gweithredu newydd ar lawr gwlad a arweinir gan y gymuned ynghyd â gwasanaethau i wneud gwahaniaethau gwirioneddol i lesiant ac iechyd yr ardal a gefnogir yn rhannol gan gyllidebu cyfranogol.

Gallwch weld a lawrlwytho'r rhain ynghyd â chrynodeb gweithredol fel pdfs ar gyfer pob un trwy glicio isod

Nid yw'r cynlluniau hyn yn gynlluniau annibynnol ond yn gynlluniau amlinellol yn seiliedig ar waith IWN hyd yma sy'n ategu gweithgareddau a mentrau eraill yn yr ardaloedd. Maent yn cyd-fynd â nodau rhaglen Adeiladu Gwent Decach a dynodiad Gwent yn Rhanbarth Marmot, gan fabwysiadu’r egwyddorion a grëwyd gan Syr Michael Marmot a’r Sefydliad Tegwch Iechyd (IHE), sef:

1.  Rhowch y dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn
2.  Galluogi pob plentyn, person ifanc ac oedolyn i wneud y mwyaf o'u galluoedd a chael rheolaeth dros eu bywydau
3.  Creu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb
4.  Sicrhau safon byw iach i bawb
5.  Creu a datblygu lleoedd a chymunedau iach a chynaliadwy
6.  Cryfhau rôl ac effaith atal afiechyd
7.  Mynd i'r afael â hiliaeth, gwahaniaethu, a'u canlyniadau
8.  Mynd ar drywydd cynaliadwyedd amgylcheddol a thegwch iechyd gyda'n gilydd

Mae hyn yn golygu cymryd camau i leihau anghydraddoldebau iechyd drwy ganolbwyntio ar benderfynyddion cymdeithasol iechyd fel y nodir yn adroddiad Adeiladu Gwent Decach (2022). Gallwch hefyd ddarganfod mwy gyda'r adroddiad IHE yma.