Gwent Teg i Bawb -Rhanbarth Marmot

Gall fod yn anodd i bobl mewn cymunedau ledled Gwent fyw bywydau iach, bodlon. Mae anghydraddoldebau wedi’u chwyddo gan niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19 ac argyfwng costau byw. Er mwyn mynd i’r afael â hyn a chymorth a newid, mae Gwent bellach yn Rhanbarth Marmot, gan fabwysiadu’r egwyddorion a grëwyd gan Syr Michael Marmot a’r Sefydliad Tegwch Iechyd (IHE), sef:

1.  Rhowch y dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn
2.  Galluogi pob plentyn, person ifanc ac oedolyn i wneud y mwyaf o'u galluoedd a chael rheolaeth dros eu bywydau
3.  Creu cyflogaeth deg a gwaith da i bawb
4.  Sicrhau safon byw iach i bawb
5.  Creu a datblygu lleoedd a chymunedau iach a chynaliadwy
6.  Cryfhau rôl ac effaith atal afiechyd
7.  Mynd i'r afael â hiliaeth, gwahaniaethu, a'u canlyniadau
8.  Mynd ar drywydd cynaliadwyedd amgylcheddol a thegwch iechyd gyda'n gilydd

Mae hyn yn golygu cymryd camau i leihau anghydraddoldebau iechyd drwy ganolbwyntio ar benderfynyddion cymdeithasol iechyd fel y nodir yn adroddiad Gwent Teg i Bawb (2022). Gallwch hefyd ddarganfod mwy gyda'r adroddiad IHE Gwent Teg i Bawb - IHE.

Sut gallwch chi gymryd rhan - Arolwg Gweithredu Rhanbarth Marmot

Rydym eisiau ac angen i'n cymunedau gymryd rhan annatod yn hyn.
I wneud hyn i ddechrau a helpu i flaenoriaethu’r gwaith, rydym yn gofyn am eich barn drwy arolwg y gallwch ei gwblhau ar-lein drwy glicio ar y llun isod

Gwent Teg i Bawb

Dylid gwneud hyn gan ddefnyddio'r Daflen Wybodaeth atodol y gallwch ei gweld trwy glicio ar y ddelwedd isodDiolch am eich cyfranogiad sy'n wirioneddol hanfodol.